WŁADZE SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników

Leszek Hądzlik

Rada Nadzorcza

Edgar Beneš – przewodniczacy
Krzysztof Pogorzelski – wiceprzewodniczący
Zbigniew Chwastek
Przemysław Jagła
Zbigniew Młyński
Dariusz Piątek
Martin Ziaja

Zarząd

Stanisław Kautz – prezes zarządu

 

INFORMACJE REJESTROWE: Polska Federacja sp. z o.o., ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa
NIP: 701-01-49-440 | REGON: 141596839 | Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000313969, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 80 000,00 zł, kapitał wpłacony w całości.