Paszporty dla bydła


W 2023 r. zmieniły się zasady wydawania paszportów dla bydła. Dotychczasowe zachowują swoją moc. Paszporty będą wydawane (bezpłatnie) jedynie dla zwierząt przemieszczanych do innych państw Unii Europejskiej.

Z Ust. z 4XI2022 r. Poz. 2727 o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt:
Art. 28. 1. Posiadacz bydła przemieszczonego do siedziby stada z państwa trzeciego przekazuje kierownikowi biura dokument potwierdzający pochodzenie bydła z państwa trzeciego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia do komputerowej bazy danych informacji o jego przemieszczeniu.

Art. 28. 2. Posiadacz bydła przemieszczonego do siedziby stada z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego przekazuje kierownikowi biura paszport bydła wydany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia do komputerowej bazy danych informacji o jego przemieszczeniu.

Ze wzorem paszportu dla bydła można zapoznać się na 2 str. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru paszportu bydła (Dz.U. z 2023 poz. 4)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp…

Related Post

Ile czasu ważna jest Odpowiedź na wniosek o przydzielenie puli numerów i Odpowiedź na wniosek o zastąpienie środka identyfikacji?Ile czasu ważna jest Odpowiedź na wniosek o przydzielenie puli numerów i Odpowiedź na wniosek o zastąpienie środka identyfikacji?

Obie odpowiedzi nie tracą swojej ważności, ale… Na zdjęciu jest ucho krowy z I duplikatem kolczyka wizualnego – czempionki Narodowej Wystawy w Poznaniu – Cyranki 160 z OHZ Dębołęka, która zgubiła kolczyk przed wystawą.Krowa bez naszej szybkiej reakcji nie mogłaby