Paszporty dla bydła


W 2023 r. zmieniły się zasady wydawania paszportów dla bydła. Dotychczasowe zachowują swoją moc. Paszporty będą wydawane (bezpłatnie) jedynie dla zwierząt przemieszczanych do innych państw Unii Europejskiej.

Z Ust. z 4XI2022 r. Poz. 2727 o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt:
Art. 28. 1. Posiadacz bydła przemieszczonego do siedziby stada z państwa trzeciego przekazuje kierownikowi biura dokument potwierdzający pochodzenie bydła z państwa trzeciego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia do komputerowej bazy danych informacji o jego przemieszczeniu.

Art. 28. 2. Posiadacz bydła przemieszczonego do siedziby stada z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego przekazuje kierownikowi biura paszport bydła wydany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia do komputerowej bazy danych informacji o jego przemieszczeniu.

Ze wzorem paszportu dla bydła można zapoznać się na 2 str. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru paszportu bydła (Dz.U. z 2023 poz. 4)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp…

Related Post

Zgoda dla dostawcy w IRZplus nie wystarcza by otrzymać kolczyki!Zgoda dla dostawcy w IRZplus nie wystarcza by otrzymać kolczyki!

Prosimy udostępniajcie i informujcie znajomych, gdyż wielu hodowców jeszcze nie wie, że po otrzymaniu z Agencji „Odpowiedzi na wniosek” i złożeniu „Zgody dla dostawcy”, ich dostawca nie jest powiadamiany o chęci zamówienia kolczyków przez Agencję! Ważne! Agencja nie pośredniczy w zamawianiu środków identyfikacji między posiadaczem zwierząt a dostawcą.

Czy są potrzebne nowe kolczyki dla bydła sprowadzonego z zagranicy? Czy ma znaczenie z jakiego kraju sprowadzamy krowy?Czy są potrzebne nowe kolczyki dla bydła sprowadzonego z zagranicy? Czy ma znaczenie z jakiego kraju sprowadzamy krowy?

Zwierzęta urodzone w siedzibie stada i przybyłe spoza Unii Europejskiej muszą zostać oznakowane środkami identyfikacji zgodnymi ze wzorem obowiązującym w Polsce, numerem puli przydzielonym posiadaczowi. Zwierzęta przybyłe z państw UE zostają z numerem przydzielonym w kraju UE, duplikaty (zastępcze środki identyfikacji) dla nich